Aansluiten
Kennisplatform

Ontwikkelen en delen van kennis

De integrale bedrijfsvoering op natuurinclusieve streekboerderijen vraagt bijzondere vaardigheden en kennis van de ondernemer. In de huidige monofunctionele landbouwpraktijk is veel van die kennis verloren gegaan. Het Fonds helpt om de kennis die er is toepasbaar te maken, kennis uit te wisselen en waar nodig (met partners) nieuwe kennis te ontwikkelen. Op deze pagina hebben we relevante achtergronddocumenten verzameld, onderverdeeld in vier kennisclusters. 

Agroforestrysupplies ziet het Fonds Natuurinclusieve streekboerderijen als een fijne en integere partner met een goede kennis van het speelveld omtrent natuurinclusieve landbouw. Samen stimuleren we elkaar tot innovatie en modellering binnen vernieuwende landbouwsystemen.

Sjef van Dongen, Agroforestrysupplies / Fruitzforlife

Ecologie

Een vruchtbare bodem, een goede waterhuishouding en een hoge biodiversiteit zijn voorwaarden voor duurzame productie van voedsel, hout en vezels. Omgekeerd draagt duurzame productie bij aan verbetering van deze drie. De kunst is om zonne-energie maximaal te benutten, optimaal in te spelen op natuurlijke processen en het gebruik van fossiele energie en andere eindige hulpbronnen te beperken. 

“Deze manier van voedsel produceren draagt bij aan het verder vergroten van de biodiversiteit en het weer beter in balans komen met de natuurlijk draagkracht van de bodem. Het rijke insectenleven ondersteunt het ecosysteem en zorgt voor een betere bestuiving. Dat zal op termijn de productie positief beïnvloeden. Al met al een win-winsituatie voor natuur, mens en ondernemer.”

Theo Bakker, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer

Hoe kan ik zonne-energie maximaal benutten?

Optimaal is als de boerderij jaarrond voor meer dan 70% bedekt is met bomen, struiken en blijvend grasland. Minder dan 30% wordt jaarlijks bewerkt.

Waarom bomen en struiken?

Door etagebouw met verschillende hoogten ontstaat maximaal groen oppervlak. Bovendien zijn bomen en struiken goed voor de bodem, het microklimaat en de biodiversiteit.

Hoe kan ik het organische stofgehalte van de bodem vergroten?

Een belangrijke methode is mulching: het afdekken van de bodem met houtsnippers of plantenresten. Ook groenbemesters als olijfwilg en witte klaver zijn gunstig. Streven is meer dan 5% organische stof in de bodem. 

Hoeveel CO2 kan ik vastleggen?

Bij een optimale inrichting en een goed beheer kan per hectare meer dan 20 ton CO2 per jaar worden vastgelegd, in de bodem en in het gewas. Onder voorwaarden kunnen hiervoor carbon credits worden uitgegeven, die extra inkomsten opleveren. 

Mag ik nog irrigeren?

Door heggen en strokenteelt wordt de waterbehoefte enorm verminderd. Gewassen en teelten worden gekozen die passen bij de natuurlijke waterhuishouding. Als toch irrigatie nodig is, gebruiken we waterbesparende technieken zoals druppelirrigatie.  

Hoe zorg ik voor meer biodiversiteit?

Zorg dat meer dan 10% van de oppervlakte van het bedrijf bestaat uit natuurlijke habitats en accepteer dat een deel van de oogst (tot 30%) ten goede komt aan spontane soorten. Pas alleen natuurlijke plaagbestrijding toe, geen bestrijdingsmiddelen. 

Teelt en landschap

Het Fonds kan boeren helpen met het maken van een teelt- en landschapsplan. Synergie tussen verschillende teelten en inpassing in het landschap zijn uitgangspunt. Voor beplantingsadviezen werken we samen met Agroforestrysupplies. 


Wat is de optimale afstand tussen heggen?

De afstand tussen heggen is bij voorkeur niet groter dan 10 keer de hoogte van de heg. Dan profiteren de tussenliggende weilanden of akkers van de windbeschutting en van de positieve effecten op bodem, waterhuishouding en biodiversiteit. Bij een hoogte van 2 m is de afstand tussen de heggen dus maximaal 20 m. 

Hoeveel dieren kan ik houden?

Dierlijke producten (vlees, zuivel, eieren) vormen bij voorkeur niet meer dan 20% van de totale voedselproductie. Dieren hebben een rol in de nutriëntenhuishouding en het beheer van het landschap. In principe moet op het bedrijf jaarrond voldoende voer beschikbaar zijn, maximaal 5% wordt aangevoerd. Gestreefd wordt naar meerdere diersoorten met verschillende functies in het ecosysteem.

Exploitatie en waarde

We laten de natuur zoveel mogelijk het werk doen. Dat betekent minder arbeidsinzet en minder kosten voor bijvoorbeeld grondbewerking en bemesting. Het rendement wordt mede bepaald door de mate waarin kringlopen gesloten worden. Om verschillende scenario’s te kunnen doorrekenen, heeft het Fonds een eigen rekenmodel. Daarbij stimuleert het Fonds de inzet van true pricing, aangepaste regelgeving, ecosysteemdiensten en carbon credits.


Hoe maak ik een goed bedrijfsplan?

De eerste stap is om duidelijk je doelen te formuleren: wat voor bedrijf wil ik zijn, hoe wil ik mezelf in de markt zetten? De volgende stap is de selectie van teelten en gewassen en het maken van een landschapsplan. Voor meerjarige beplanting gaan we uit van minimaal 50 verschillende soorten per 20 ha, in de vorm van gemengde heggen en voedselbossen.

Hoe lang duurt het voordat je uit de kosten bent?

Meerjarige gewassen gaan pas na enkele jaren vrucht dragen, voor notenbomen kan dit wel 10 jaar duren. Met een goede mix van soorten is na 5 à 6 jaar een kostendekkende exploitatie mogelijk. Een combinatie met akkerbouw en veeteelt levert al eerder omzet op. Het Fonds staat borg voor de financiering van de aanloopkosten tijdens de eerste onrendabele jaren.

Hoe creëer ik draagvlak voor mijn plan?

Het helpt als je omwonenden, afnemers, toeleveranciers en overheden al in een vroegtijdig stadium betrekt bij de planontwikkeling en goed aansluit bij het ruimtelijk beleid en de specifieke kenmerken van het gebied. Een open communicatie en een heldere presentatie zijn onmisbaar. Een landschapsarchitect kan daarbij helpen. 

Kom ik in aanmerking voor financiering door het Fonds?

Het Fonds stelt bepaalde eisen aan transparantie, kennisuitwisseling, schaalgrootte, planning en monitoring. Bij een match kan het Fonds gronden, aanplant of vastgoed langjarig in gebruik geven aan de ondernemer(s), bij voorkeur in een institutionele setting die ‘generatieproof’ is. Dit kan door middel van erfpacht of inbreng in een gezamenlijke VoF, of een combinatie hiervan. Voor de financiering werkt het Fonds samen met o.a. het Elise Mathilde Fonds. Als een boer al voldoende grond langjarig beschikbaar heeft, kunnen we helpen met de financiering van opstallen of beplanting. 

Planning en monitoring

Het Fonds investeert in de ontwikkeling van een integrale plannings- en monitoringmethodiek, met praktische streefwaarden en kengetallen voor het bedrijf als geheel. Dit in aanvulling op bestaande milieu-kwaliteitssystemen, zoals kringloopwijzer, biodiversiteitsmonitor, KPI’s en SKAL-keurmerk, die maar naar een deel van het bedrijf kijken.


Waarom is dit nodig?

Veel boeren werken op gevoel en vaak gaat dat goed. Maar op een natuurinclusieve streekboerderij vinden meerdere teelten plaats en werken vaak meerdere mensen. Bovendien is er nog veel onbekend over de wisselwerking tussen de natuur en de verschillende teelten. Systematische planning en monitoring zijn onmisbaar om prioriteiten te stellen en risico’s te beheersen. Daarnaast kunnen toekomstige bedrijven hiervan leren.

Welk systeem gebruiken jullie?

Het Fondsmodel met de 9 doelen is tevens de basis voor de planning en monitoring. Per doel worden door de ondernemer taakstellingen geformuleerd die twee keer per jaar worden geëvalueerd. Voor de planning en monitoring van de meerjarige aanplant werken we met SCAVE-werkbladen, speciaal ontwikkeld voor natuurinclusieve streekboerderijen.

Gaat me dit niet te veel tijd kosten?

De planning en monitoring zijn ervoor bedoeld om efficiënter te werken en tijd te besparen. Het Fonds ondersteunt de ondernemer hierin. SCAVE werkt met satellietdata om productie en vitaliteit van de beplanting te meten en opbrengstprognoses te maken. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor de werkplanning. 

 

Documenten

TitelCategorieTypeDatum
Groen in steden rendabele ecosysteemdienst
J. van Cayzeele
1 Zonne-energieArtikel01-03-2019
Energie-extra gebruik in landbouw M. Smit1 Zonne-energieArtikel01-09-2018
Zonne-energie benutten met etagebouw1 Zonne-energieAfbeelding23-01-2022
Klimaat adaptie door Agroforestry WUR1 Zonne-energieArtikel01-12-2022
Klimaat ontwrichting keren P. Hawken1 Zonne-energieArtikel01-10-2022
C credits boekhouding handleiding S. Jensen ONCRA1 Zonne-energieArtikel01-03-2022
Zonne-energie in productie schema K. Raworth1 Zonne-energieAfbeelding01-05-2017
CO2 vastlegging in bos vergroten. L. Oldenkamp1 Zonne-energieArtikel01-03-2022
C sink in bosbodems. WUR1 Zonne-energieArtikel20-01-2021
Bodem leven op 6 boerderijen. J. Hassink 2 BodemArtikel01-12-2020
Nutriënten op 6 boerderijen. J. Hassink2 BodemArtikel01-02-2020
Bodem indicatoren om te sturen. J. Erisman2 BodemArtikel01-01-2021
Bodemleven zorgt voor plantvoeding P. Vanhoof2 BodemArtikel01-02-2023
Schimmels in actie brengen A. Clocchiatti2 BodemArtikel10-02-2021
Schimmels Mycorrhizae in Agroforestry F. vd Meer WUR2 BodemArtikel01-07-2022
Symbiosen bacteriën schimmels wortels J. Baar2 BodemArtikel01-01-2023
Voedselweb iedereen eet elkaar2 BodemAfbeelding12-01-2019
Waterhuishouding beter met heggen3 WaterAfbeelding01-12-2022
Waterhuishouding beter zonder naaldbos J. de Niet e.a.3 WaterArtikel01-04-2021
Water voor NL landbouw. WUR3 WaterArtikel01-01-2020
Biodiversiteitsverlies onomkeerbaar. IUCN4 BiodiversiteitArtikel01-12-2018
Biodiversiteit en evolutie scenario’s4 BiodiversiteitAfbeelding01-02-2020
Biodiversiteit impact maatregelen LBI4 BiodiversiteitSchema01-01-2014
Spontane flora in grasland BIN N. Ettema4 BiodiversiteitSchema01-01-2007
Habitat broedvogels op de Maashorst Vogelwacht Uden4 BiodiversiteitArtikel01-06-2017
Plaagbestrijding met natuurlijke vijanden WUR4 BiodiversiteitAfbeelding01-01-2020
Weidevogels blij met plas-dras E. Kruisselbrink4 BiodiversiteitArtikel01-02-2023
Bomen planten op agrarisch bedrijf WUR5 TeeltenArtikel01-12-2019
Boom soorten in NL agroforestry B. Luske LBI5 TeeltenArtikel31-01-2019
Houtige gewassen selecteren en ranking S. v Dongen5 TeeltenSchema01-01-2019
Diversiteit in teelten basis van boerderij. LBI5 TeeltenArtikel01-12-2016
Ecosysteemdienst diversiteit5 TeeltenAfbeelding01-06-2020
Ecosysteemdiensten in agrolandschappen5 TeeltenArtikel01-01-2016
Houtige gewassen details Boer in Natuur5 TeeltenArtikel01-12-2021
Synergie tussen plantensoorten. A. Westhoek5 TeeltenAfbeelding01-01-2017
Diversiteit werkt; WUR e.a.5 TeeltenSchema01-01-2019
Kippen in grote mobiele ren: Boer In Natuur5 TeeltenAfbeelding01-06-2021
Strokenteelt met heggen. WUR6 LandschapAfbeelding01-12-2019
Plantschema’s ontwerpen WUR6 LandschapArtikel01-12-2022
Landschap plannen Boer In Natuur. C. van Beuningen ea6 LandschapArtikel01-03-2019
Ruimtelijke beelden voor nieuw voedselsysteem CRa6 LandschapArtikel01-06-2020
Landschap NL natuurverkenning 2050 WUR6 LandschapArtikel01-04-2022
Natuurpercelen inrichten Boer-in-Natuur6 LandschapArtikel01-07-2020
Voedselbos voordelen6 LandschapArtikel01-04-2022
Gebiedsgericht werken via landgoed L. Sluiter6 LandschapArtikel01-06-2021
Circulaire landbouw belonen. LBI WUR7 ExploitatieArtikel01-04-2021
Circulariteit in landbouw ecosysteem7 ExploitatieAfbeelding01-01-2019
Ondernemen natuurinclusief. WWF7 ExploitatieArtikel01-10-2021
Produceren van biomassa in circulair model C. v Beuningen7 ExploitatieArtikel01-02-2023
Schade CO2 uitstoot 875 euro per ton. A. Matthey7 ExploitatieArtikel01-12-2020
Schade aan milieu NL 55 miljard. NRC E. vd Walle7 ExploitatieArtikel01-04-2022
Gezond voedingspatroon7 ExploitatieArtikel01-06-2016
Nitrogen emissie compoststal Boer-in-Natuur Agron Advies7 ExploitatieArtikel01-10-2018
Arbeidsinzet in NL landbouw x 5 M. Smit7 ExploitatieArtikel01-03-2021
Webwinkels tegen anonimiteit R. v Schriek7 ExploitatieArtikel01-01-2023
Voorraden beheer ecosysteemdiensten8 WaardecreatieArtikel01-11-2009
Plan model voor agrobosbouw KCNL9 KennisArtikel01-06-2018
Toekomst 5 boerderijen K v Veluw9 KennisArtikel21-01-2020
Kennis NISP in clusters C. van Beuningen9 KennisArtikel28-04-2023
Regelgeving meerjarigen op landbouwgrond. WUR9 KennisArtikel01-12-2019
Donut model voor het plannen van welzijn. K. Raworth9 KennisArtikel01-05-2017
Natuurincl landbouw 5x toekomstbeelden WUR9 KennisArtikel01-12-2019
Regeneratie en distributie in cirkels K. Raworth9 KennisAfbeelding01-05-2017